Tìm kiếm
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kinh doanh
Nhân viên kinh doanh
Tư vấn kỹ thuật
Tư vấn kỹ thuật
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 3
   Tổng số truy cập : 284714
   Tổng số Hits : 76450
Sáng kiến Xây dựng nề nếp lớp chủ nhiệm 3/6/2012 4:14:24 PM Sáng kiến Xây dựng nề nếp lớp chủ nhiệm

 

gi¶i ph¸p

 

x©y dùng nÒn nÕp líp chñ nhiÖm

ïïïïï

ïïï

ï

 

A - §Æt vÊn ®Ò

ë bËc tiÓu häc, ngoµi nh÷ng gi¸o viªn d¹y m«n chuyªn nh­ h¸t nh¹c, mü thuËt, thÓ dôc… mçi gi¸o viªn ®Òu ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch mét líp. Hä kh«ng nh÷ng ®¶m nhiÖm viÖc gi¶ng d¹y nhiÒu m«n häc mµ cßn ph¶i lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm líp. Kh¸c víi c¸c bËc häc trªn, trÎ em tiÓu häc cßn nhá tuæi, c¸c kü n¨ng ho¹t ®éng cßn h¹n chÕ, ý thøc tæ chøc kû luËt vµ ý thøc tù gi¸c cña c¸c em ch­a cao. §Ó lµm tèt c«ng tèt chñ nhiÖm líp, ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i ®Çu t­ nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. Vai trß cña gi¸o viªn chñ nhiÖm líp trong tr­êng häc rÊt quan träng. Muèn n©ng cao chÊt l­îng häc tËp vµ ®¹o ®øc häc sinh trong tr­êng häc th× mét trong nh÷ng viÖc lµm cÇn thiÕt cña gi¸o viªn chñ nhiÖm líp lµ x©y dùng tèt nÒn nÕp líp häc. Bëi líp cã nÒ nÕp tèt sÏ gióp häc sinh cã tÝnh tù lËp, nghiªm tóc, tÝch cùc trong häc tËp vµ lao ®éng. MÆt kh¸c, nÒ nÕp líp tèt sÏ lµm t¨ng chÊt l­îng d¹y vµ häc, ®ång thêi rÌn luyÖn cho häc sinh ®¹o ®øc, t¸c phong tèt gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi .

  Víi lý do trªn, ngay tõ ®Çu n¨m häc, t«i ®· chän ®Ò tµi cho m×nh lµ : Nh÷ng gi¶i ph¸p x©y dùng nÒn nÕp líp chñ nhiÖm.

Qua thùc tÕ lµm chñ nhiÖm líp, t«i rót ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c chñ nhiÖm líp häc nh­ sau :

 

B- gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

1- Tæ chøc líp häc :

a- T×m hiÓu hoµn c¶nh gia ®×nh häc sinh :

Khi nhËn líp, viÖc ®Çu tiªn Gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn t×m hiÓu hoµn c¶nh gia ®×nh häc sinh, nghiªn cøu kü tr×nh ®é häc tËp, c¸ tÝnh cña tõng em th«ng qua gi¸o viªn chñ nhiÖm n¨m häc tr­íc, qua häc sinh trong líp vµ qua qu¸ tr×nh æn ®Þnh líp ë thêi ®iÓm ®Çu n¨m häc .

      - Líp t«i d¹y c¸c em n»m r¶i r¸c ë 6 th«n vµ tËp trung nhiÒu ë khu gÇn chî  tr×nh ®é nhËn thøc cao nh­ng kh«ng ®ång ®Òu. ChÝnh v× vËy, ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®iÒu tra s¬ yÕu lý lÞch häc sinh, xem trong líp cã bao nhiªu häc sinh lµ con th­¬ng binh, con bÖnh binh, con må c«i cha mÑ, con gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n …

§èi víi häc sinh lµ con må c«i vµ häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n t«i lu«n t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì c¶ tinh thÇn còng nh­ vËt chÊt .

VÝ dô :

Trong líp t«i em NguyÔn Thanh Loan cã hoµn c¶nh gia ®×nh rÊt khã kh¨n; bè bÞ tai n¹n råi qua ®êi, mÑ em th× èm yÕu, ph¶i nu«i hai con cßn th¬ d¹i mµ em lµ lín nhÊt .

    Hay tr­êng hîp em Ph¹m Hång H¹nh xãm 6, bè mÑ em ly dÞ vµ cuèi cïng em ph¶i ë víi bµ ngo¹i ®· ngoµi 80 tuæi .

C¸c em nµy ®· nhiÒu lÇn nghØ häc vµ cã ý ®Þnh bá häc v× hoµn c¶nh gia ®×nh qu¸ khã kh¨n. GÆp nh÷ng tr­êng hîp nh­ thÕ, mét mÆt t«i th­êng xuyªn gÆp gì ®éng viªn c¸c em kh¾c phôc khã kh¨n v­¬n lªn trong häc tËp ®Ó nghÜ ®Õn t­¬ng lai sau nµy.  MÆt kh¸c t«i trÝch mét phÇn nhá trong sè tiÒn l­¬ng Ýt ái cña m×nh cïng víi sù quyªn gãp ñng hé cña c¸c em häc sinh trong líp ®Ó mua tÆng cho c¸c em mét bé s¸ch gi¸o khoa còng nh­ mét sè ®å dïng häc tËp cÇn thiÕt kh¸c .

N¾m ch¾c ®­îc hoµn c¶nh gia ®×nh cña tõng em tøc lµ b­íc ®Çu t«i ®· tiÕp cËn ®­îc t©m lý tõng em vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó gi¸o dôc c¸c em .

b- X©y dùng ®éi ngò c¸n sù líp :

Khi ®· t×m hiÓu hoµn c¶nh cña tõng häc sinh, gi¸o viªn ghñ nhiÖm cÇn chia líp thµnh c¸c tæ nhá cã xen kÏ tû lÖ nam  n÷ hîp lý( cã  häc sinh xÕp lo¹i giái, kh¸, trung b×nh, yÕu vµ häc sinh cã h¹nh kiÓm tèt, kh¸ ).

 BÇu ban c¸n sù líp (lµ nh÷ng häc sinh giái, kh¸, ngoan) ®Ó lµm g­¬ng cho c¸c b¹n trong líp.

 Giao nhiÖm vô cô thÓ cho tõng thµnh viªn trong ban c¸n sù líp. Trong tæ, gi¸o viªn chñ nhiÖm ph©n nhãm häc sinh, h×nh thµnh ®«i b¹n cïng tiÕn ( mçi nhãm 2 em, trong ®ã cã 1 häc sinh kh¸ hoÆc giái vµ 1 häc sinh trung b×nh hoÆc yÕu ) gióp ®ì nhau häc tËp trong suèt n¨m häc.

§Çu n¨m häc, gi¸o viªn chó ý nhiÒu h¬n ®Õn häc sinh c¸ biÖt ( th­êng r¬i vµo häc sinh xÕp lo¹i trung b×nh hoÆc yÕu ) Gi¸o viªn th­êng xuyªn kÓ nh÷ng c©u chuyÖn mang tÝnh gi¸o dôc ®¹o ®øc cao trong nh÷ng giê ch¬i ®Ó c¶m ho¸ c¸c em vµ gióp c¸c em cã ý thøc tèt h¬n, hoÆc trong tiÕt häc gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn tæ chøc thay ®æi h×nh thøc vui ch¬i nh­ ®è vui, trß ch¬i häc tËp “ häc b»ng ch¬i, ch¬i mµ häc”… ®Ó  l«i cuèn c¸c em vµo viÖc häc tËp b»ng ý thøc tù gi¸c vµ lßng ham muèn cña chÝnh b¶n th©n mçi em häc sinh.

c- X©y dùng líp häc th©n thiÖn:

Ngay tõ ®Çu n¨m häc gi¸o viªn cÇn tham m­u víi Ban gi¸m hiÖm nhµ tr­êng vµ phô huynh häc sinh ®Ó x©y dùng phong trµo “ líp häc th©n thiÖn”. Mçi häc sinh ®­îc chôp ¶nh nghÖ thuËt cã ghi râ ngµy th¸ng n¨m sinh. Gi¸o viªn trang trÝ ¶nh cña c¸c em vµo khung ¶nh chung cu¶ c¶ líp vµ mang tªn “ Gia ®×nh líp em”. Hµng tuÇn trong giê sinh ho¹t gi¸o viªn nªn dµnh thêi gian kiÓm tra häc sinh nhí ngµy sinh cña m×nh råi tæ chøc c¶ líp mõng sinh nhËt cho c¸c b¹n cã ngµy sinh trong tuÇn ®ã. Bªn c¹nh khung ¶nh “Gia ®i×nh líp em” gi¸o viªn trang trÝ b¶ng “ Tr­ng bµy s¶n phÈm” lµ c¸c bµi häc cã ®iÓm cao, ®iÓm xuÊt s¾c, bµi cã sù tiÕn bé cña c¸c em qua c¸c kú kiÓm tra. Mçi sù tiÕn bé ®ã c¸c em l¹i ®­îc treo bµi lªn tr­íc líp víi sù ®éng viÖn cña c« gi¸o vµ sù khÝch lÖ cña c¸c b¹n gióp c¸c em cã tinh thÇn phÊn khëi h¬n trong häc tËp vµ trong mäi ho¹t ®éng kh¸c. Líp häc ®­îc trang trÝ theo chñ ®Ò, chñ ®iÓm, gãc líp lµ n¬i c¸c em häc sinh tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm cña m×nh, c¸c em ®­îc thÓ hiÖn tµi n¨ng gióp c¸c em thªm tù tin, m¹nh d¹n trong cuéc sèng. Gãc gia ®×nh cña em lµ h×nh ¶nh cña líp ®­îc thu nhá, tõng g­¬ng mÆt ng©y th¬, hån nhiªn, ®¸ng yªu. ChÝnh tõ gãc nhá gia ®×nh cña líp em nµy, c¸c em cã thÓ nhí chÝnh x¸c ngµy th¸ng n¨m sinh cña m×nh, ®Ó råi cïng c« vµ c¸c b¹n chóc mõng sinh nhËt. Tõ c¸ch trang trÝ tr­êng, líp ®Õn nh÷ng viÖc lµm nho nhá cña thÇy c« vµ c¸c b¹n hµng ngµy ®· gióp c¸c em thªm yªu tr­êng, yªu líp, c¸c em ®Òu thÊy mçi ngµy ®Õn tr­êng lµ mét ngµy vui vµ lu«n coi tr­êng häc lµ ng«i nhµ thø hai cña m×nh. C¸c em lu«n tÝch cùc tham gia vµ tham gia cã hiÖu qu¶ mäi ho¹t ®éng cña líp vµ tr­êng tæ chøc, ®Æc biÖt c¸c em h¨ng say häc tËp vµ ®¹t ®­îc  nhiÒu thµnh tÝch cao trong tÊt c¶ c¸c kú kiÓm tra, gãp phÇn tÝch cùc n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc trong nhµ tr­êng.

2- X©y dùng nÒn nÕp giê truy bµi :

ViÖc truy bµi ®Çu mçi buæi häc nh»m h×nh thµnh ë häc sinh ý thøc tù gi¸c, tÝnh kû luËt vµ tinh thÇn tËp thÓ gióp häc sinh biÕt thi ®ua vµ cè g¾ng hoµn thµnh nhiÖm vô ë møc ®é cao. Gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn b¸m líp trong nh÷ng ngµy ®Çu cña n¨m häc, th­êng xuyªn cã mÆt ®Ó gióp häc sinh biÕt c¸ch truy bµi cã hiÖu qu¶, cÇn khai th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng cña häc sinh b»ng c¸ch:

- Häc sinh giái truy bµi cïng häc sinh yÕu d­íi sù kiÓm tra cña ban c¸n sù líp vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm .

- 15 phót truy bµi ®Çu giê cña mçi ngµy, gi¸o viªn cho líp tù qu¶n ®Ó kiÓm tra ý thøc cña c¸c em, tõ ®ã ph¸t hiÖn vµ nh¾c nhë kÞp thêi c¸ nh©n lµm ån líp trong giê truy bµi .

- Gi¸o viªn chñ nhiÖm trùc tiÕp kiÓm tra bµi cña häc sinh hay lµm ån líp, t×m ra nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi.

VÝ dô: Em Hoµng trong giê truy bµi th­êng xuyªn mÊt trËt tù. Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®· trùc tiÕp kiÓm tra vµ biÕt ®­îc nguyªn nh©n lµ do em ®· lµm ®ñ  bµi ë nhµ, c¸c bµi em ®Òu thuéc tr­íc khi ®Õn líp. V× thÕ gi¸o viªn ®· cho em kiÓm tra bµi cña c¸c b¹n trong líp, ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc cña em vµ t×nh tr¹ng ån líp ®· gi¶m râ rÖt. 

3- X©y dùng nÒn nÕp kû luËt trong giê häc:

Muèn giê häc cã kÕt qu¶ tèt th× líp häc ph¶i cã nÒn nÕp tèt. Ngay tiÕt häc ®Çu tiªn cña n¨m häc gi¸o viªn nªn giµnh thêi gian cho häc sinh häc 8 néi quy cña tr­êng vµ 10 ®iÒu quy ®Þnh cña líp. RÌn thãi quen xin phÐp ra, vµo líp, t­ thÕ ngåi häc ®óng quy ®Þnh.Gi¸o viªn cÇn ph©n lo¹i häc sinh ngay tõ ®Çu n¨m häc ®Ó hiÓu râ xem c¸c em yÕu kÐm vÒ mÆt nµo, m«n nµo tõ ®ã cã biÖn ph¸p båi d­ìng kÞp thêi vµ hîp lý.

§èi víi häc sinh yÕu kÐm gi¸o viªn nªn xÕp c¸c em ngåi lªn bµn ®Çu ®Ó c¸c em dÔ tiÕp thu kiÕn thøc trong mçi bµi häc,còng ®Ó cho gi¸o viªn tiÖn gióp ®ì vµ  theo dâi sù tiÕn bé cña c¸c em .

B»ng nhiÒu biÖn ph¸p vµ kiªn tr× gi¸o dôc, tËn t×nh chØ b¶o, t«i lu«n t¹o ra t×nh huèng ®Ó mçi häc sinh ®­îc thÓ hiÖn m×nh tr­íc tËp thÓ líp. Tõ ®ã gi¸o viªn còng cÇn  khen ngîi kÞp thêi víi tõng tiÕn bé nho nhá cña c¸c em .

      - Muèn líp m×nh cã nÒn nÕp tèt th× gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch chung cho c¶ n¨m häc, kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng th¸ng, tõng tuÇn vµ cho mçi kú häc.

      - Cã thêi gian häp ®éi ngò c¸n bé líp phï hîp, ph©n c«ng râ nhiÖm vô cho tõng em vµ cho c¸c em tù ®¨ng ký thi ®ua. X©y dùng nÒn nÕp ®éi ngò tù qu¶n cèt c¸n cña líp.KÕt hîp víi ®éi sao ®á cña liªn ®éi, c¸c em sÏ tù kiÓm tra vÒ; Nghi thøc ®éi, mÆc ®ång phôc, viÖc chuÈn bÞ häc bµi vµ lµm bµi ë nhµ .

   VÝ dô: Tæ tr­ëng theo dâi viÖc thùc hiÖn néi quy líp häc cña c¸c b¹n trong tæ m×nh.

   Líp tr­ëng theo dâi chung c¸c b¹n trong líp.

   Líp phã häc tËp theo dâi nÒn nÕp häc bµi ë nhµ tr­íc khi ®Õn líp cuae c¸c b¹n.

   Líp phã lao ®éng theo dâi viÖc vÖ sinh tr­êng, líp cña c¸c b¹n trong líp.

 C¸c tæ tù theo dâi tæ m×nh vµ cuèi tuÇn cã s¬ kÕt, b×nh xÐt thi ®ua xÕp lo¹i vµo c¸c giê sinh ho¹t. Nh÷ng c«ng viÖc ®ã gi¸o viªn còng kh«ng nªn phã mÆc hoµn toµn cho c¸n bé líp mµ gi¸o viªn th­êng xuyªn giµnh thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó kiÓm tra l¹i, lµm nh­ vËy kh«ng chiÕm mÊt nhiÒu thêi gian vµo tiÕt d¹y mµ cßn rÌn cho häc sinh tÝnh tù gi¸c cao, h¹n chÕ sù n« nghÞch cña c¸c em .

Muèn c¸c em thùc hiÖn nghiªm tóc vµ th­êng xuyªn tèt th× gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i thùc sù g­¬ng mÉu vÒ mäi mÆt; nãi lµ lµm, ®Ò ra ph¶i hiÖn cã ®¸nh gi¸, kiÓm tra vµ khen chª ®óng mùc, c«ng minh v× løa tuæi c¸c em cßn nhá nªn gi¸o dôc c¸c em ph¶i nhÑ nhµng mµ nghiªm tóc, nghiªm kh¾c mµ cëi më, gÇn gòi ®é l­îng, lu«n cã lßng vÞ tha ®èi víi häc sinh cã lçi ®· biÕt nhËn lçi vµ cã ý thøc söa lçi .

§éng viªn ®óng mùc kÞp thêi ®Ó c¸c em phÊn khëi tù gi¸c trong häc tËp còng nh­ mäi ho¹t ®éng kh¸c .

Ngoµi kh©u tæ chøc líp tèt, gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn vËn dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p  gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc cã nÒn nÕp nh­ “Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt”“gäi b¹n x­ng t«i”“nhÆt ®­îc cña r¬i tr¶ l¹i ng­êi ®¸nh mÊt “ ®Òn ¬n ®¸p nghÜa”“ l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch”…

VÝ dô : C¸c em nhÆt ®­îc bót vë, kh¨n quµng, c¶ ®ång hå c¸c em ®Òu ®­a cho c« chñ nhiÖm hoÆc c« tæng phô tr¸ch tr¶ l¹i ng­êi ®¸nh mÊt .

T«i th­êng xuyªn gi¸o dôc c¸c em th«ng qua g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt qua c¸c giê d¹y ®¹o ®øc hay qua nh÷ng c©u chuyÖn thùc tÕ ë tr­êng, ë líp, ë nhµ vµ ë ngoµi x· héi. KÕt hîp víi tæng phô tr¸ch tuyªn d­¬ng c¸c g­¬ng häc sinh cña líp m×nh thùc hiÖn tèt c¸c phong trµo cña liªn ®éi trong c¸c giê chµo cê, buæi ph¸t thanh M¨ng Non, trong c¸c tiÕt sinh ho¹t sao…

     §èi víi nh÷ng häc sinh cã sa sót vÒ ý thøc t«i lu«n gÇn gòi gÆp riªng c¸c em ®Ó chØ b¶o b»ng chÝnh t×nh c¶m cña ng­êi thÇy, ng­êi mÑ thø hai cña c¸c em.

VÝ dô :Em NguyÔn H÷u Ph­íc trong giê häc hay nãi chuyÖn riªng, ch­a thËt thµ, ch­a ®oµn kÕt víi b¹n bÌ trong líp, t«i nhiÒu lÇn gÆp gì trùc tiÕp ®Ó gi¸o dôc em gióp em nhËn ra ®iÓm yÕu cña m×nh trong c¸c ho¹t ®éng vµ ®Õn cuèi häc kú nµy em ®· cã tiÕn bé râ rÖt trong c¸c ho¹t ®éng còng nh­ trong kÕt qu¶ häc tËp .

4- X©y dùng nÒ nÕp trong giê sinh ho¹t:

     - Trong giê sinh ho¹t ®éi vµ sinh ho¹t sao nhi ®ång gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn rÌn ý thøc tËp thÓ , h­íng dÉn cho häc sinh c¸ch b×nh nhËt, b×nh tuÇn, c¸ch tæ chøc vµ tham gia sinh ho¹t ®éi vµ sinh ho¹t sao. X©y dùng ®éi v¨n nghÖ, ®éi thÓ thao cña líp ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng chung cña nhµ tr­êng hay tham gia theo tõng chñ ®iÓm hµng th¸ng trong n¨m häc.

- Trong giê sinh ho¹t líp, gi¸o viªn chñ nhiÖm yªu cÇu c¸c tæ tr­ëng b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn néi quy cña häc sinh trong tæ. C¸c tæ viªn tù bæ sung vµ nhËn xÐt..

Yªu cÇu c¸n bé líp nhËn xÐt vµ ®­a ra kÕt qu¶ xÕp lo¹i trong tuÇn cña tõng tæ vµ cã  kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho tuÇn sau .

Gi¸o viªn nh¾c nhë c¸c em vµ ®­a ra kÕ ho¹ch cho tuÇn tíi .

Xö lý kÞp thêi häc sinh vi ph¹m trong tuÇn .

Liªn hÖ chÆt chÏ víi gi¸o viªn bé m«n ®Ó gi¸o dôc häc sinh.

Dïng t×nh th­¬ng vµ tr¸ch nhiÖm cña gi¸o viªn ®Ó gi¸o dôc, nh¾c nhë, khuyªn nhñ häc sinh khi vi ph¹m .

Gi¸o dôc häc sinh cßn lµm ån trong giê tù qu¶n .

Cã kÕ ho¹ch khen th­ëng, nªu g­¬ng häc sinh ch¨m ngoan häc giái, tÝch cùc trong tuÇn vµ ph¸t ®éng ph­¬ng h­íng tuÇn sau.

- Trong nÒn nÕp lao ®éng vÖ sinh, gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn rÌn cho häc sinhý thøc gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh tr­êng líp s¹ch gän th­êng xuyªn ®óng theo sù ph©n c«ng cña tæ tr­ëng. Cã ý thøc gi÷ vÖ sinh chung n¬i c«ng céng.

- Trong nÒ nÕp ho¹t ®éng ngoµi giê bao gåm c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc gi÷a giê, vui ch¬i vµ ca móa h¸t tËp thÓ. Gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn rÌn cho häc sinh tÝnh tù gi¸c tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao …cã t¸c phong nhanh nhÑn, thùc hiÖn ®óng vµ chÝnh x¸c c¸c bµi tËp thÓ dôc, bµi ca móa h¸t theo quy ®Þnh cña liªn ®éi. Ngoµi c¸c nÒn nÕp trªn, gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn quan t©m ®Õn c¸c nÒn nÕp ho¹t ®éng kh¸c nh­ ho¹t ®éng gi¸o dôc theo chñ ®iÓm, nÒn nÕp chµo cê ®Çu tuÇn, nÒn nÕp xÕp hµng ra vµo líp, nÒn nÕp chµo hái, nÒn nÕp theo dâi thi ®ua trong líp, ý thøc tham gia c¸c ho¹t ®éng th¨m viÕng, gióp ®ì, ñng hé ….

5- VÒ phÝa gi¸o viªn

Gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn x©y dùng chØ tiªu phÊn ®Êu c¸c mÆt ho¹t ®éng ngay tõ ®Çu n¨m häc. Th«ng b¸o cô thÓ tr­íc häc sinh vµ phô huynh ®Ó cïng phÊn ®Êu vµ hoµn thµnh. Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®ãng vai trß chñ ®¹o trong viÖc gi¸o dôc häc sinh, v× thÕ gi¸o viªn ph¶i lu«n lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo, d¹y dç c¸c em b»ng t×nh yªu th­¬ng ®óng víi c©u nãi “C« gi¸o nh­ mÑ hiÒn”; gÇn gòi, s½n sµng gióp ®ì nh÷ng em cã hoµn c¶nh khã kh¨n trong häc tËp, tr¸nh nh÷ng biÓu hiÖn bùc däc khi lªn líp. Gi¸o viªn cÇn båi d­ìng cho c¸c em nh÷ng g­¬ng ®iÓn h×nh, g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt,  nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc tèt vµ quan träng h¬n lµ t¹o ®­îc niÒm tin trong mçi häc sinh. Cã nh­ vËy míi t¹o chÊt men thóc ®Èy c¸c em cã ý thøc tèt trong ®¹o ®øc còng nh­ trong häc tËp.

Tham m­u víi c¸c cÊp l·nh ®¹o t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cã thÓ ®Ó cho líp häc hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ®· ®Ò ra.

6- VÒ c¬ së vËt chÊt líp häc:

C¨n cø vµo t×nh h×nh c¬ së vËt chÊt cña líp ®Çu n¨m häc mµ gi¸o viªn cã kÕ ho¹ch tham m­u víi Ban giam hiÖu nhµ tr­êng, héi cha mÑ häc sinh, kªu gäi phô huynh häc sinh hç trî t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó häc sinh häc tËp. Më réng phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc trong líp häc.

 

VÝ dô :

Ngay ®Çu n¨m gi¸o viªn cÇn tham m­u víi ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ph©n bè ®ñ sè l­îng bµn ghÕ lµ 17 bé cho 34 em häc sinh.

Kªu gäi vµ ®éng viÖn phô huynh häc sinh hç trî 5000 ®ång mét em ®Ó hoµn thµnh viÖc trang trÝ líp häc th©n thiÖn.

§éng viªn häc sinh tiÕt kiÖm vµ x©y dùng tñ s¸ch líp em ngµy cµng phong phó víi sù ®ãng gãp 2000 ®ång vµ nh÷ng cuèn truyÖn ng¾n .   

C- KÕt qu¶

Tõ nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o dôc nÒn nÕp trªn ®©y trong n¨m häc võa qua líp t«i chñ nhiÖm ®· ®¹t líp dÉn ®Çu vÒ nÒ nÕp còng nh­ chÊt l­îng trong c¸c m«n häc.

Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®­îc xÕp thø nhÊt trong tËp thÓ 36 gi¸o viªn.

Trong líp cã 100% häc sinh ®¹t danh hiÖu ch¸u ngoan B¸c Hå.

 100% sè häc sinh xÕp lo¹i h¹nh kiÓm thùc hiÖn ®Çy ®ñ.

 C¸c em häc sinh trong líp ®Òu ngoan ngo·n lÔ phÐp, kÝnh thÇy yªu b¹n, ch¨m chØ häc tËp, cã tinh thÇn chia sÎ khã kh¨n víi nçi ®au cña ng­êi kh¸c qua c¸c ®ît ñng hé ®ång bµo MiÒn Trung, c¸c b¹n häc sinh vïng lò lôt, c¸c b¹n häc sinh MiÒn nói, vµ c¶ c¸c b¹n häc sinh trong tr­êng cã hoµn c¶nh khã kh¨n hoÆc c¸c b¹n gÆp tai n¹n rñi ro trong n¨m häc…

          ChÊt l­îng thi ®ua hµng th¸ng, hµng kú, cuèi n¨m líp t«i ®Òu xÕp thø nhÊt.

 Trong ho¹t ®éng ®éi, tuÇn nµo líp t«i còng ®­îc nhËn cê thi ®ua xuÊt s¾c cña liªn ®éi  víi sè ®iÓm cao nhÊt.

D- Bµi häc kinh nghiÖm

Muèn x©y dùng mét líp cã nÒ nÕp tèt vµ trë thµnh líp tiªn tiÕn xuÊt s¾c th× tr­íc hÕt ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i cã kiÕn thøc v÷ng vµng, cã kü n¨ng s­ ph¹m, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt, hiÓu ®Æc ®iÓm sinh lý cña trÎ ®Ó nhanh chãng ®i vµo thÕ giíi t©m hån cña trÎ th¬ mét c¸ch hÊp dÉn dÔ dµng .

Ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i thùc sù yªu nghÒ mÕn trÎ, coi hoc sinh nh­ chÝnh con em m×nh. Ph¶i yªu th­¬ng t«n träng n©ng niu tõng nh©n c¸ch cña häc sinh.

§ång thêi c« gi¸o ph¶i lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo, c« thùc sù lµ ng­êi mÑ trong viÖc gi¸o dôc c¸c em .

Kh«ng nh÷ng thÕ gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho mçi tuÇn, mçi th¸ng, mçi kú vµ c¶ n¨m häc. X©y dùng ®éi ngò tù qu¶n tèt, gi¸o viªn chñ nhiÖm lu«n lu«n gÇn gòi víi häc sinh, võa lµ c« võa lµ mÑ, võa lµ b¹n cïng häc trß. Vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm nªn thùc hiÖn:

        Khi gi¶ng d¹y c« lµ ng­êi thÇy tèt

        Khi gi¸o dôc c« lµ ng­êi mÑ hiÒn

        Khi trß chuyÖn c« lµ ng­êi b¹n th©n

KÕt hîp chÆt chÏ víi phô huynh nh»m th¾t chÆt mèi quan hÖ gi÷a gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi .

KÕt hîp víi ban gi¸m hiÖu vµ gi¸o viªn bé m«n.

Tranh thñ sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng.

T¹o cho häc sinh mèi quan hÖ tèt dÑp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm líp. 

Trªn ®©y lµ mét vµi kinh nghiÖm cña t«i trong viÖc rÌn nÒn nÕp trong c«ng t¸c chñ nhiÖm líp .

T«i rÊt mong quý ban, c¸c b¹n ®ång nghiÖp bæ sung gãp ý kiÕn ®Ó t«i cã thªm kinh nghiÖm trong c«ng t¸c chñ nhiÖm líp .

T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

Quúnh Phô, ngµy 15th¸ng 4 n¨m 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      §¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc gi¸o dôc quúnh phô

 

Share |
Phản hồi (0)
Hiển thị 0 trong 0 phản hồi  


Thông tin thời tiết
Hà Nội 0
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ Bán ra
AUD 17623.61
CAD 17487.93
CHF 24024.59
DKK 3806.86
EUR 28041.4
GBP 31840.91
HKD 2923.47
INR 363.12
JPY 215.98
KRW 21.93
KWD 78731.58
MYR 5854.19
NOK 2991.65
RUB 440.15
SAR 6291.72
SEK 2807.95
SGD 17360.36
THB 743.99
USD 22795
Nguồn Vietcombank  
Bình chọn
Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn là:
Học sinh
Giáo viên
Phụ huynh học sinh
Cựu học sinh
Khách
Trường Tiểu Học An Mỹ
Địa chỉ : An Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Điện thoại : 0363 938 189 - Hotline : 0984 042 908
Email : thanmy@quynhphu.edu.vn

OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang